சட்டம் மக்கள் குடியரசு சீனா மீது வழக்கறிஞர்கள்சட்டம், மக்கள் குடியரசு சீனா மீது வழக்கறிஞர்கள், திருத்தப்பட்ட மற்றும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கூட்டம் நிலைக்குழு பத்தாவது தேசிய மக்கள் காங்கிரஸ், மக்கள் குடியரசு சீனா, அக்டோபர், இதனைப் பிரகடனப்படுத்தின பேசலாம் போக விளைவு ஜூன்

ஒரு வழக்கறிஞர் வேண்டும் பாதுகாக்க சட்டப்பூர்வமான உரிமைகள் மற்றும் நலன்களை கட்சிகள் உறுதி, சரியான செயல்படுத்த, சட்ட, மற்றும் பாதுகாப்பு நேர்மை மற்றும் நீதி, சமூகம்